Informacja 2

Zarząd Spółki pod firmą ENTROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej “Spółka”) zawiadamia, iż uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1.03.2021 r. akcjonariusz Bogdan Wierciński został pozbawiony praw udziałowych w Spółce.

Informacja 1

Zarząd Spółki pod firmą ENTROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej “Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty […]