Regulamin

REGULAMIN ZAMAWIANIA I ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ ENTROS S.A.

Podmiotem świadczącym usługi serwisowe na podstawie zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej www.entros-serwis.pl jest ENTROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 66, 35 – 612 Rzeszów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712279, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 8133767101 oraz REGON: 369161964.

Przed skorzystaniem z Usługi należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Zgłaszając zamówienie na serwis Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy naprawczej.

I

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte poniższe pojęcia należy przez nie rozumieć:
Usługa serwisowa:
oznacza diagnostykę, naprawę odpłatną, naprawę gwarancyjną (lub w ramach rękojmi), jak również każdy inny rodzaj usługi, świadczonej w ramach działalności Serwisu.
Umowa naprawcza:
oznacza umowę na realizację usługi serwisowej zawartą pomiędzy Serwisem, a Klientem.
Serwis:
Podmiot świadczący usługę serwisową (ENTROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 66, 35 – 612 Rzeszów, KRS: 0000712279, NIP: 8133767101, REGON: 369161964), za pośrednictwem strony internetowej www.entros-serwis.pl
Klient:
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych zgłaszająca zapotrzebowanie na Usługę serwisową.
Konsument:
Klient będący osobą fizyczną, zgłaszający usługę serwisową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedstawiciel Serwisu:
Pracownik Serwisu lub osoba występująca w imieniu Serwisu.
Formularz:
Wzór dokumentu zgłoszenia zapotrzebowania na usługę serwisową dostępny online dla Klienta na stronie internetowej www.entros-serwis.pl.
Gwarancja:
Umowne zobowiązanie Serwisu do określonego zachowania w przypadku gdyby kupiony towar okaże się wadliwy.
Rękojmia:
Ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego towaru.
Cennik:
Wartości poszczególnych usług lub narzędzi w ramach Usługi serwisowej świadczonej przez Serwis.
Towar:
produkt znajdujący się w ofercie sprzedażowej ENTROS S.A.
Regulamin:
Niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usług serwisowych przez Serwis.

II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin reguluje warunki świadczenia przez ENTROS S.A. usług serwisowych zgłaszanych za pośrednictwem strony internetowej www.entros-serwis.pl w zakresie:

 • zgłaszania usterek bram poprzez udostępniony przez Serwis Formularz;
 • zamawiania Usługi serwisowej;
 • sposobu kontaktu Serwisu z Klientem, w tym Klientem będącym Konsumentem;
 • realizacji Usługi serwisowej;
 • rozliczania Usługi serwisowej;
 • realizacji Usługi serwisowej przez Serwis w ramach gwarancji bądź rękojmi.

III

ZAMÓWIENIA I REALIZACJA USŁUGI SERWISOWEJ

 1. Serwis udostępnia poprzez sieć Internet Klientom (w tym Konsumentom), Formularz w wersji elektronicznej zamieszczony na stronie internetowej www.entros-serwis.pl, który jest przeznaczony do zgłaszania usterek oraz zamawiania Usługi serwisowej.
 2. Klient zgłaszając usterkę oraz zamawiając usługę serwisu naprawczego bramy zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola zawarte w Formularzu oraz wysłać zgłoszenie. W przypadku niepodania danych wymaganych przez Formularz, Serwis według własnego uznania jest uprawniony do anulowania zgłoszenia bądź w przypadku nieistotnych braków Formularza, przyjęcia zgłoszenia oraz nawiązania kontaktu z Klientem w celu realizacji usługi serwisowej. W związku z powyższym Klient nie posiada jakichkolwiek roszczeń w stosunku Serwisu w przypadku anulowania jego zgłoszenia na skutek nieprawidłowego bądź niepełnego uzupełnienia Formularza.
 3. Serwis informuje niezwłocznie Klienta o przyjęciu zgłoszenia na adres poczty elektronicznej e – mail wskazany przez Klienta w Formularzu.
 4. Po dokonaniu zgłoszenia Serwis kontaktuje się telefonicznie z Klientem na numer telefonu wskazany w Formularzu i potwierdza zgłoszenie.
 5. Przedstawiciel serwisu ustala z Klientem termin przyjazdu ekipy serwisowej z podaniem daty i dokładnej godziny.
 6. Przedstawiciel serwisu informuje Klienta o kosztach dojazdu ekipy serwisowej, które zobowiązany jest pokryć Klient.
 7. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem w okresie 24 godzin od wysłania zgłoszenia, zgłoszenie zostaje anulowane. Informacja o anulowaniu zgłoszenia zostaje wysłana na adres poczty elektronicznej e – mail wskazany w Formularzu.
 8. Klient jest uprawniony do rezygnacji ze zgłoszenia do czasu kontaktu telefonicznego przez Serwis. W przypadku rezygnacji z Usługi serwisowej po przyjeździe ekipy serwisowej, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu ekipy serwisowej do miejsca wskazanego przez Klienta.
 9. Klient w ramach realizacji usługi serwisowej przez Serwis zobowiązuje się do:
  1. umożliwienia dostępu do bramy ekipie serwisowej;
  2. umożliwienia dostępu do energii elektrycznej;
  3. zapewnienie obecności Klienta bądź przedstawiciela Klienta w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji Usługi serwisowej.
 10. W sytuacji gdy realizacja Usługi serwisowej będzie niemożliwa na skutek niewypełnienia przez Klienta obowiązków, o których mowa w pkt 9 powyżej, Serwis po uzyskaniu stosownej informacji od ekipy serwisowej jest uprawniony do jednostronnego anulowania Usługi serwisowej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu ekipy serwisowej.
 11. Ekipa serwisowa po przyjeździe na miejsce wskazane przez Klienta dokonuje diagnostyki bramy. Po zakończeniu procesu diagnostyki Serwis przedstawia Klientowi kosztorys naprawy obejmujący całość kosztów jakie będzie zobowiązany pokryć Klient oraz przewidywany czas naprawy.
 12. Klient akceptując koszt naprawy składa podpis na zamówieniu oraz kosztorysie. Zawarcie Umowy naprawczej następuje po podpisaniu przez Klienta zamówienia wraz z kosztorysem naprawy. W przypadku akceptacji kosztów naprawy określonych w kosztorysie, Klient nie ponosi kosztów diagnostyki.
 13. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Usługi serwisowej po wykonaniu diagnostyki, Klient zobowiązany jest do pokrycia ustalonych kosztów dojazdu ekipy serwisowej oraz kosztów diagnostyki zgodnie z Cennikiem.
 14. W przypadku napraw serwisowych których czas naprawy wynosi nie więcej niż jedna (1) roboczogodzinę, całkowity koszt Usługi serwisowej jest równy usłudze diagnostycznej określonej w Cenniku.
 15. Klient może zamówić Usługę serwisową w ciągu 24 godzin od zgłoszenia poprzez zaznaczenie w Formularzu opcji „Natychmiastowy przyjazd serwisu”. Koszt wymienionej usługi serwisowej jest dodatkowo płatny. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów dodatkowych zgodnie z Cennikiem.
 16. Po zakończeniu Usługi serwisowej, Przedstawiciel serwisu przedstawia Klientowi protokół z wykonanych czynności serwisowych.

IV

GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Klient posiada prawo do zgłoszenia Usługi serwisowej poprzez Serwis w ramach przysługujących uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji lub rękojmi.
 2. Serwis realizuje Usługi serwisowe w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi w terminach wynikających z warunków udzielonej gwarancji lub na podstawie przepisów prawa w zakresie prawa rękojmi.
 3. W przypadku gdy Klient żąda od Serwisu realizacji Usługi serwisowej niezwłocznie tj. do 24 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Serwis, uprawniony jest do skorzystania z opcji „Natychmiastowy przyjazd serwisu”. Wymieniona Usługa serwisowa jest dodatkowo płatna. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów dodatkowych zgodnie z Cennikiem.
 4. Serwis realizuje Usługi serwisowe w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi tylko i wyłącznie w stosunku do Klientów, którzy dokonali zakupu Towaru lub skorzystali z usługi montażu bezpośrednio w ENTROS S.A.
 5. W przypadku gdy zakupu bramy lub zamówienia usługi montażu dokonano za pośrednictwem innego sprzedawcy, uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi należy realizować za pośrednictwem tego sprzedawcy. W przypadku gdy pomimo wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient zwróci się do Serwisu o wykonanie Usługi serwisowej, Serwis będzie uprawniony do naliczenia kosztów zgodnie z Cennikiem obowiązującym w Serwisie oraz zaakceptowanym kosztorysie.

V

CENNIK

Lp.

Rodzaj Usługi serwisowej

Cena netto

Cena brutto (z VAT)

 

1.

 

Diagnostyka/inspekcja

 

250,00zł

 

307,50zł

 

2.

 

Dojazd

 

1,80zł

 

2,21zł

 

3.

 

Natychmiastowy przyjazd w dni robocze (do 12h od zgłoszenia)

 

800,00zł

 

984,00zł

 

4.

 

Natychmiastowy przyjazd w soboty i święta (do 12h od zgłoszenia)

 

1100,00zł

 

1353,00zł

VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis w ramach realizacji Usług serwisowych wykonuje wszelkie obowiązki wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Pełne informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, Ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta, a także indywidualne warunki w ramach udzielonej gwarancji.
 2. Serwis zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w dniu wskazanym przez Serwis, ale nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia zmian na stronie internetowej www.entros-serwis.pl
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 i jest dostępny na stronie internetowej www.entros-serwis.pl